Mehrban Ali Book Shamsi Jaffri Saddat Ka shajra Book Launch CeremonyAt Dargah Syed Hussain Shah Shamsi Near Mehrban Chowk Tando Muhammed Khan Sindh

Highlights of the Events